จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงอำนาจ
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ เช่น จำนวนกรรมการ กรรมการเข้า-ออก กรรมการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
 • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
 • เปลี่ยนแปลงทุน เช่น เพิ่มทุน ลดทุน
 • เปลี่ยนแปลงอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้ ***

  1. สำเนาบัตรประชาชน+อีเมล์+เบอร์โทร ของผู้ก่อตั้ง 1 ท่าน ใช้สำหรับจองชื่อ (กรณีถ้าจองชื่อเองเสร็จแล้ว ขอให้ส่งไฟล์ใบจองชื่อมาเป็น PDF เท่านั้น)
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้งอีก 2 ท่าน+เบอร์โทร
  3. สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน+เบอร์โทร
  4. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกที่ใช้จดตั้งกิจการ
  5. วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจว่าทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง
  6. แบบตรายางเป็นไฟล์ภาพ jpg หรือไฟล์ ai
  7. แผนที่ตั้งกิจการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นต้น
 • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

เอกสารที่ต้องใช้ ***

  1. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  แบบคำขอที่ใช้ในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ.01 ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำหรับในจังหวัดอื่นขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง
  2. เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   1. ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริง พร้อมภาพถ่ายสำเนาดังกล่าว
   3. บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว
   4. สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นเจ้าบ้าน, สัญญาซื้อขาย, คำขอหมายเลขบ้าน, ใบโอนกรรมสิทธิ์, สัญญาเช่าช่วง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
   5. หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล)
   6. หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคล)
   7. บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
   8. แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถ่ายสถานประกอบการจำนวน 2 ชุด
   9. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว โดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 • จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และขึ้นทะเบียนประกันสังคม

เอกสารที่ต้องใช้ ***

สำหรับนายจ้าง (กรณีเป็นนิติบุคคล)

  1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
  2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
  3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
  4. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  5. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฏากรกำหนด)

สำหรับลูกจ้าง

  1. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
  4. ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ