เพราะบัญชีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินตราและสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำนวนมหาศาล ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงเป็นสาขาของงานที่มีความพิเศษมากกว่างานประเภทอื่นๆ ซึ่ง Pattaya Audit มีศักยภาพอันสามารถที่จะตรวจสอบบัญชีได้ถึงในระดับรายปี รายเดือน หรือแม้กระทั่งในแบบรายไตรมาศ (Interim) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแถมยังมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง แต่ Pattaya Audit เราสามารถทำได้โดยความผิดพลาดเท่ากับศูนย์แถมยังใช้เวลาที่น้อยกว่าปกติอีกด้วยเมื่อเทียบกับเนื้องานที่เราได้รับ ที่สำคัญเรายังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการ ด้วยบริการทั้งในและนอกสถานที่ผู้ประกอบการจึงสามารถวางใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านจะไม่มีการรั่วไหลของเงินทุนและทรัพย์สินอย่างแน่นอน

เรามีมีผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ได้รับความไว้วางใจและอนุญาต จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) พร้อมให้บริการดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • ตรวจสอบการควบคุมภายใน และแจ้งให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต และข้อผิดพลาดของพนักงาน และทำให้การบริหารงานกิจการของท่าน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามแต่ที่ตกลงกัน เช่น เป็นพยานในการทำลายสินค้า, ตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และอื่นๆ
  • แจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ