ทำไมต้องเป็น พัทยา ออดิท?

บริษัท พัทยา ออดิท จำกัด (Pattaya Audit Co., Ltd.) เป็นสำนักงานบัญชีที่เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพของงานทางบัญชีในไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นคุณภาพของงานเสมอ โดยทางกิจการมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนางานบริการทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ดังสโลแกนของบริษัทที่ว่า ” Quality beyond you expectation ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเห็นความสำคัญของคุณภาพของงานที่ให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านมาใช้

บริการจากเรา

บริษัทได้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ท่านได้รับเป็นผลงานจากนักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ และเข้าใจบัญชีอย่างแท้จริง

บริการจัดทำบัญชีและภาษี

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นแบบรายงานค่าจ้างประจำปี (ภงด.1ก, กท.20, กท.26)
 • จัดทำบัญชี สมุดรายวันและแยกประเภทตามกฎหมาย
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
 • จัดทำบัญชีสินค้า
 • ฟรี ปรึกษาปัญหาภาษีอากรต่างๆ

บริการปิดงบการเงิน

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) ที่กรมสรรพากร
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำและนำส่งแบบนำส่งงบการเงิน ส.บช.3 และบอจ.5 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

BOI Assurance

เมื่อกิจการของท่านได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก Board Of Investment (BOI) กิจการของท่านจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านได้รับจาก BOI ซึ่งทุกปีกิจการของท่านจะต้องจัดทำ “แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล” โดยเมื่อท่านจัดทำแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องให้ทางผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และเซ็นรับรองในแบบดังกล่าวเสียก่อนท่านจึงจะนำไปยื่นเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี โดยในการตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบตามวิธีที่ทาง BOI กำหนด ซึ่งทาง Pattaya Audit มีผู้สอบบัญชีที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้ท่านมั่นใจได้ถึงคุณภาพของการให้บริการที่ท่านจะได้รับจากเรา

กระบวนการในการตรวจสอบโดยสรุป

ขั้นตอนที่ 1: รับลูกค้าและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ขั้นตอนนี้ทางผู้สอบบัญชีจะจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ทางกิจการได้รับ และตกลงการรับบริการรวมถึงค่าบริการ

ขั้นตอนที่ 2: ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิฯ โดยขั้นตอนนี้ทางผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิฯที่ทางกิจการจัดทำมา โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามรูปแบบที่ทาง BOI กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: สรุปผลการตรวจสอบ และออกรายงานการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทางผู้สอบบัญชีจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากกิจการ แล้วดำเนินการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานที่ได้รับ และออกรายงานการตรวจสอบตามรูปแบบที่ทาง BOI กำหนด

บริการอื่น

 • บริการขออนุญาตยื่นแบบและงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตที่กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานประกันสังคม
 • บริการเป็นตัวแทนติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
 • บริษัทยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด สำหรับลูกค้าที่ผิดพลาดจากกรณีดังนี้)
 • กรณีลูกค้าไม่จัดทำและนำส่งงบการเงิน
 • กรณีได้รับหมายเรียกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรณีได้รับหมายเรียกจากกรมสรรพากร
 • กรณีได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจประจำท้องที่

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ