Visa

คือ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่านั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขต่างๆของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ววีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่างๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับวีซ่านั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ที่ได้รับจะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้เสมอไปและวีซ่าดังกล่าวนี้สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ผู้มีวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้นๆด้วย โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือเอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้นๆ ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากรหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้นๆด้วย

บริษัท พัทยา ออดิท จำกัด เราให้บริการในการขอวีซ่าประเทศไทย และหนังสืออนุญาตทำงาน ให้ชาวต่างชาติแบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในด้าน บัญชี ภาษี จดทะเบียนบริษัท และกฎหมายอีกด้วย บริษัท พัทยา ออดิท จำกัด เน้นที่การบริการด้วยใจ เป็นกันเอง และเข้าใจและแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

วีซ่าธุรกิจ (NON-B) / วีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน (Visa 1 year)

ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นหากต้องการวีซ่าทำงานระยะเวลาทำงาน 1 ปี ต่างชาตินั้นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน ซึ่งการจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปีนั้นมีดังนี้
ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือหากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B ก็สามารถทำได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ หรือถ้าเป็นวีซ่าแต่งงาน(Non-Immigrant Non-O) ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เหมือนกัน วีซ่า Immigration Non-B สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 3 เดือน
เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทตรวจตราเพื่อทำงาน NON B ( ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 21 วันและต้องไม่อยู่เกิน )

  1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ( แบบ ตม.86 ) แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ( แบบ ตม.87 )
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง
  3. รูปถ่ายขนาด 4*6 ซ.ม. จำนวน 6 รูป
  4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ( มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน วีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B )
  6. หนังสือรับรองการจ้าง ( ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน )
  7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
  9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.๐๑ ภพ. ๒๐ และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
  10. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
  11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
  12. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย ( ภ.ง.ด.1 )( ย้อนหลัง 3 เดือน )
  14. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรืออาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 7-10 ภาพ
  15. แผนที่บริษัท
  16. กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรม หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI (ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 14 วัน)

ใบอนุญาตทำงาน ( Work permit )

การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit ) ซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ 1 ปี (แต่วีซ่ายังอยู่ได้ 3 เดือน ) ซึ่งหากต่างชาติต้องการทำงาน 1 ปีต้องทำเรื่องยื่นขอเป็นวีซ่า 1 ปี เงื่อนไขการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานนั้น บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาทพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน

ขั้นตอนการทำวีซ่าเป็น 1 ปีนั้นเมื่อต่างชาติได้วีซ่า Non-Immigrant B มาแล้วเมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยควรจะทำใบอนุญาตทำงานเลยหากต่างชาติไปทำเดือนสุดท้ายที่ได้วีซ่า Non-Immigrant B อาจทำให้ต่างชาติขึ้นประกันสังคมและยื่น ภงด.1 ไม่ทันในการต่อวีซ่า 1 ปีเพราะต้องมีการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 เดือน ( หากไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่สามารถจ่ายเงินเดือนต่างชาติได้ )

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มีดังต่อไปนี้

  1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร ( 1 นิ้วครึ่ง ) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )
  2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
  3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
  7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ( กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
1. สถานประกอบการเอกชน

  1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( ไม่เกินเดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
  1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
  1.3 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
  1.4 กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา, ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
  1.5 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  1.6 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบันได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด.51 ( ปีล่าสุด ) และ ภพ.30
  1.7 รูปถ่ายสถานประกอบการ 4 รูป ป้ายชื่อบริษัท 1 รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1 รูป ภายใน 2 รูป ( รูปถ่ายในโรงงาน 2 รูป ) ถ้ามี
  ( ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 7วัน )

วีซ่าธุรกิจ หรือ Business Visa

การขอวีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่าที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อธุรกิจ การประชุม หรือการเข้าไปติดต่อ ทำการค้า ในประเทศนั้นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งวีซ่าธุรกิจนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมการจ้างงานแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรไว้ด้วย โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าธุรกิจของแต่ละประเทศนั้น จะมีรายละเอียด วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และเอกสารแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายที่รัฐบาลแต่ละประเทศจะกำหนดขึ้น

การขอวีซ่าธุรกิจนั้น ผู้ขอวีซ่าควรจะเตรียมหลักฐานทางด้านอาชีพ หรือวิชาชีพของตนเองให้พร้อม ประกอบกับเอกสารอ้างอิงที่ระบุถึงกิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ที่เราจะไปดำเนินการที่ประเทศเป้าหมาย ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเตรียมเอกสารที่แสดงว่าประกอบธุรกิจอะไร ดำเนินธุรกิจมานานแค่ไหน มีความมั่นคงหรือไม่ ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี และหลักฐานวัตถุประสงค์ที่ต้องการเดินทางไปทำอะไรที่ประเทศเป้าหมาย หรือหากเป็นลูกจ้าง ที่มีบริษัทส่งไปดูงาน ประชุม สัมมนา หรือธุรกรรมอื่น ๆ ก็ต้องแนบหนังสือรับรองจากทางบริษัท ในบางประเทศนั้น จำเป็นที่จะต้องแนบหนังสือเชิญจากบริษัท หรือธุรกิจ หรือผู้จัดงานของประเทศนั้นๆ ประกอบด้วย นอกจากนี้หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ หนังสือรับรองที่พักก็อาจมีความจำเป็นในการขอวีซ่าธุรกิจด้วย ซึ่งเอกสารเหล่านี้ จะช่วยยืนยันให้กับสถานทูตของประเทศนั้นๆว่าผู้ขอวีซ่าธุรกิจมีความเหมาะสมที่จะเดินทางเข้าประเทศเพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจอย่างแท้จริง

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าแบบธุรกิจ

  1. แบบคำขอ ตม. 7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
  3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( แบบ สตม.1 )
  4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
  6. สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
  7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด ( ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น )
  8. สำเนาแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภงด.50) ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร เท่านั้น )
  9. แบบนำส่งงบการเงินฯ ( สบช.3) ปีล่าสุด ( ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น )
  10. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
  ( กรณีไม่มีชื่อของคนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง )
  11. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
  12. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ( สปส. 1-10 ) 3เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
  13. สำเนาแบบรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ. 30 ) 3เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
  14. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
  15. รูปถ่านสถานประกอบการ ประมาณ10 รูป

   – ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
   – ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่

  16. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ( ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10วัน )

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า 800,000บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่านเดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่เป็นเวลา 90 วัน

วีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. พาสปอร์ต เล่มจริง และ สำเนาพาสปอร์ต หน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป
  3. สมุดบัญชีธนาคาร กสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ที่อยู่ที่อ้างอิง
  5. ฟอร์ม ต.ม 7
  ** วีซ่าเกษียนอายุ NON – IMMGRANT O 15 เดือน,ไม่มีเอกสาร,ไม่ต้องมีเงินโชว์ในบัญชี 800,000 บาท ( ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 วัน )

วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี – ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง กรณีที่เข้า-ออก เพียงครั้งเดียว เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-IMMGRANT O วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ workpermit ต่อไป
เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

  1. พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
  6. สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
  7. สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
  8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4 , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น ( ห้ามขาวดำ )
  ** วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ สามีหรือภรรยาไทย Non- Immigrant O , ไม่ต้องมีเงินโชว์บัญชี 4 แสน , ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ ( เอกสารต้องส่งให้ทางบริษัท 3 อาทิตย์ ก่อนวีซ่าหมดอายุ ) ( ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 วัน )

Work Permit

ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa “B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียยร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa “B” มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work Permit ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว การขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอณุญาตเดิมขาดหมดอายุจึงขอใหม่

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

  1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ( NON-IMMIGRANT ) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( TOURIST/TRANSIT ) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
  2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  3. ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มีดังต่อไปนี้

  1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )
  2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
  3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
  7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ( กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน ) ติดอากรแสตมป์ 10บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
1. สถานประกอบการเอกชน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
 • กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา, ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานอยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด.51 ( ปีล่าสุด ) และ ภพ.30
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป ( รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป ) ถ้ามี

2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน ( ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง/ มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / ใบอนุญาตต่างๆ ( ถ้ามี ) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
 • เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา / เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู ( ถ้ามี )

3. หน่วยงานราชการ

 • หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา ( กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
 • กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน

4. มูลนิธิหรือสมาคม

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

 • หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( ไม่เกิน 6 เดือน )

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ