Skip to main content Skip to search

ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท พัทยา ออดิท จำกัด (Pattaya Audit Co., Ltd.)
สำนักงานบัญชีและภาษีอากร มือ1 ในพัทยา ชลบุรี

ติดต่อตอนนี้

เป็นสำนักงานบัญชีที่เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพของงานทางบัญชีในไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นคุณภาพของงานเสมอ โดยทางกิจการมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนางานบริการทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ดังสโลแกนของบริษัทที่ว่า

” Quality beyond you expectation “

OF8H7A0_2